Eğitim başarının temel taşıdır

Sistemli çalışmak,üretimi ve verimliliği arttırır

Kalite,sürdürülebilir olursa başarı sağlar

Sürekli başarı, kalite ile olur

00/00

UZMANLIK ALANLARIMIZ

MEDİKAL EKSPERTİZ

Bedeni hasar ile sonuçlanan her türlü olayda (trafik kazaları, iş kazaları, diğer kazalar, kasten yaralama olayları, cinsel saldırı olayları..

AKTÜERYAL DANIŞMANLIK

×

AKTÜERYAL DANIŞMANLIK Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması” ve “Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplaması” başlıklarında yer alan AKTÜERYAL HESAPLAMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİNE GÖRE hesaplama yapılmasına ilişkin “6704 sayılı Kanun” 26.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan dayanak ile hesaplamalar yapılmaktadır.
İş Gücü ve Destekten Yoksun Kalma hesaplamalarında akfit olarak kullanılan progresif rant ve aktüer hesaplama yöntemlerini kullanıyoruz.
-Aktüer Bilirkişi Raporuna İtiraz
- Bedeni hasar ile sonuçlanan her türlü olayda(trafik kazaları, iş kazaları, diğer kazalar, kasten yaralama olayları, cinsel saldırı olayları, tıbbi uygulama hataları, ölümlü olaylar)Tazminat Hesaplamaları
-Aktüeryal Raporların Doğruluğunun Teknik Analizi
-Bedensel Zarar ve Ölüm Hallerine İlişkin Sorumluluk Miktarı Hesaplamaları
-Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesabı
-Geçici Maluliyet Maddi Tazminat Hesabı
-Kalıcı Maluliyet Maddi Tazminat Hesabı
-Rücu Alacaklarının Hesaplanması
-İş kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi Tazminatın Hesaplanması
-Aktüeryal Raporların Doğruluğunun Teknik Analizi Hesaplama ilke dayanakları PMF-1931 (Yargıtay’ın benimsediği) CSO-1980 (Hazine Müsteşarlığı’nın genelgesine göre) CSO-2001 TRH-2010 (S.G.K’nın kullandığı)
-Kıdem tazminatı belli koşulların gerçekleşmesi durumunda şirketlerin çalışanlarına ödemesi kesin olan tazminatlar için en iyi tahmin ve en doğru, güvenilir aktüeryal varsayımlar ile karşılıklarını hesaplamak, çalışanlara ne zaman ve ne tutarda kıdem tazminatı ödemesi yapılacağının öngörülmesi bulunmak.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması” ve “Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplaması” başlıklarında yer alan AKTÜERYAL HESAPLAMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİNE GÖRE..

KUSUR BİLİRKİŞİLİĞİ

×

KUSUR BİLİRKİŞİLİĞİ -trafik kazaları, iş kazaları, diğer kazalar, kasten yaralama olayları, tıbbi uygulama hataları, ölümlü kazalar da kusur tespiti yapılması.
-Rucuya tabi durumlar da nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan bilirkişi kurulu aracılığıyla olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin, alkol dışında başka unsurlarında olayın meydana gelmesinde rol oynayıp oynamadığının saptanması, -Çoklu kazalarda tarafların kusurlarının irdelenmesi.
-Hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarda kusur ve hasar tespiti.
-Olay yerinde kaza tespiti ve raporlama.
-İfadeler, Kaza Tespit Tutanağı, Olay Yeri Krokisi, Kriminal, Adli Tıp, Mühendislik, Yol, Hava Durumu, Mevzuat
Bilgileri dikkate alınarak; İnsan Kusurları, Araç Kusurları, Yol Kusurları ile birlikte İş güvenliği ve diğer mevzuatlarla tespitler yapılması.

Trafik kazaları, iş kazaları, diğer kazalar, kasten yaralama olayları, tıbbi uygulama hataları, ölümlü kazalar da kusur tespiti yapılması..

ARABULUCULUK

×

ARABULUCULUK İnovatif, Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan – uzman arabulucu kadrosu ile aşağıdaki hususlarda gerek taraf gerekse de ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir.
-Maddi-manevi tazminat
-İşçi-işveren uyuşmazlıkları 
-Bedeni tazminat konularında deneyimli danışman hukukçularımız aracılığıyla kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
-Zarar görenler ve/veya vekilleriyle, arabuluculuk sertifikasına sahip avukatlarımız aracılığı ile, sulh rakamlarının doğru yöntemlerle belirlenerek, görüşmeleri yürütmek,
-Tazminat ihtilafının giderilmesi 
-Dava süreci başlamış ya da davaya intikal edecek dosyaların hukuki ve tıbbi açıdan tavsiye raporları düzenlemek ve/veya takibi,
-Mahkeme kararlarının incelenerek, temyize gidilip gidilmeyeceği konusunda ve temyiz edildiğinde, elde edilecek ticari kazanca göre tavsiye raporları,
-Tahkim Komisyonuna şirket aleyhine yapılan başvuruların değerlendirilerek savunmalarının hazırlanması,
-Şirket aleyhine sonuçlanan hakem kararları için, İtiraz Hakem Heyeti müessesesine başvuru yapılıp yapılmaması konusunda görüş verip, başvuru yapılacaksa zamanında ve uygun başvuruların yapılarak takibini sağlamak

İnovatif, Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan – uzman arabulucu kadrosu ile aşağıdaki hususlarda gerek taraf gerekse de ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir..

DOKTOR UYGULAMA HATASI

×

DOKTOR UYGULAMA HATASI (MALPRAKTİS) Genel olarak tıbbi malpraktis, diğer bir deyişle doktorun tıbbi uygulama hatası; doktorun veya tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği veya ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, hatalı tedavi veya eksik bakım hizmeti neticesinde hastanın zarar görmesi olarak tanımlanabilir.
-Hekim adına iddia edilen eylemin tıbbi uygulama hatası ya da komplikasyon hatası olup olmadığı, 
-Ortaya çıkan istenmeyen sonuçta hizmet kusurunun etkisinin bulunup bulunmadığı,
-Sigortalı hekimin kusuru halinde, kusur oranı tespiti,
-Belgelerin temin edilmesi,
  -Otopsi, epikriz, genel adli muayene raporlarının incelenip illiyet bağı raporlarının düzenlenmesi.

Genel olarak tıbbi malpraktis, diğer bir deyişle doktorun tıbbi uygulama hatası; doktorun veya tıp merkezi, poliklinik, hastane vb sağlık kuruluşlarının bilgisizliği..

DOSYA ARAŞTIRMA ve SUİSTİMAL TESPİTİ

×

DOSYA ARAŞTIRMA ve SUİSTİMAL TESPİTİ -Dosya Araştırma ve Suistimal Tespiti, Trafik, Yangın, Bedeni Hasar Tespiti, Trafik Kazaları ve Grafoloji, Sahte Evrak İncelemeleri
-Kazazedenin ikametgah adresinde veya hastanede muayenelerin uzman hekim tarafından yapılması
-Trafik kazalarında şoför değişimi tespiti incelemesi
-Olay mahalinde uzman emekli kolluk ekibi ile araştırma

-Dosya Araştırma ve Suistimal Tespiti, Trafik, Yangın, Bedeni Hasar Tespiti, Trafik Kazaları ve Grafoloji,..

DEGER KAYBI,KAZANÇ KAYBI, ORJİNAL PARÇA DEĞİŞMİ HAKKI

×

DEGER KAYBI,KAZANÇ KAYBI, ORJİNAL PARÇA DEĞİŞMİ HAKKI Kazanç Kaybı / İkame Araç Bedeli -Trafik kazasında mağdur araç sahibinin değer kaybı tazmini istemi, beraberinde kazanç kaybı, ikame araç bedeli ve orijinal parça takılması hakları konusu da gündeme getirir.
-İkame araç bedeli: Kaza nedeni ile aracın onarım gördüğü süreçte kullanılamaması nedeni ile uğranılan bir diğer maddi kayıptır. Sigorta Tahkim ve Adli bilirkişi komisyonuna bağlı eksperler ile rapor düzenlenmesi.
-Motorlu araç doğrudan ticari amaçla ya da gelir getiren başka bir işte kullanılıyor ise, onarım süresince kullanılamamasından doğan zarar kazanç kaybı mali veriler baz alınarak rapor yazılması.
-Özel aracın onarım süresince kullanılamamasından doğan zarar ise bu sürede katlanacağı ulaşım giderleri ya da ikame araç giderlerinin raporlanması.
-Meydana gelen kazalar da değişen parçaların orijinal parça takılma zorunluluğu ekspertizliği.

-Dosya Araştırma ve Suistimal Tespiti, Trafik, Yangın, Bedeni Hasar Tespiti, Trafik Kazaları ve Grafoloji,..

Konusunda uzman ve deneyimli ekibimiz ile kaza ile ölümdeki nedensellik tespiti

Hakkımızda

-İNOVATİF; Sigortacılık, Adli bilirkişilik; sektöründe uzun yıllar hukuk, hasar, rücu, aktüerya, eğitim ve danışmanlık alanlarında görev yapmış uzman sektör çalışanlardan kurgulanmış bir organizasyon yapısı ile hizmet vermektedir. -Bedeni tazminat sürecini yasal ve etik kurallar çerçevesinde, güvene dayalı, ulaşabilir, şeffaf, güncel teknolojinin kullanımı ile  çözümler üretmek.


×

İNOVATİF YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ İNOVATİF YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. a) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İNOVATİF YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir. b) Toplanan Kişisel Veriler Şirket, aşağıda belirtilen metotlarla sizlerden sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli veriler toplamaktadır. İşbu başlık altında, Şirket tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirme kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri, aşağıda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere tanımlamaktadır: Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, pasaport no, yabancı kimlik no. İletişim Bilgileri: Cep telefonu, işyeri telefonu, e-posta adresi, ikametgah ve/veya işyeri adresi, çalıştığı kurum ve unvanı, iş kartviziti Hesap Bilgileri: Banka, şube, Iban, hesap numarası, kredi kartı bilgileri İşyeri Bilgileri: İşyeri adresi, telefon numarası, faaliyet bilgileri, vergi dairesi kayıtları, SGK kayıtları, üretim bilgileri, bilanço bilgileri, ticaret sicil kayıtları, demirbaş kayıtları Sağlık Bilgileri: Bedeni hasar dosyasının incelenebilmesi için gerekli olan her türlü sağlık bilgileri (Örn: Alkol raporu, sağlık kurulu raporu, genel adli muayene raporu, kati adli muayene raporu, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları vb.) c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, resmî kurum temsilcileri ve çalışanları, iş ortakları ve tedarikçilerinden; 2 Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, sağlık bilgisi, performans bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi kategorilerinde özel nitelikli kişisel veri ve kişisel veri (İkisi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.) toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz; - ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, - Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak, - Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek, - Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek, - ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek - Tedavi giderlerinin sağlık mevzuatına uygun olup olmadığı, sigorta şirketinin tercihine binaen SUT/BUT veya TTB Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanması, - Kaza tutanakları ve ilk hekim raporları üzerinden gelecek muhtemel tedavi giderlerinin hesaplanması - Geçici iş göremezlik süresinin belirlenmesi - Bedeni tazminata konu dosyalarda evrakın temin edilmesi, - Konusunda uzman ve deneyimli ekibimiz ile sürekli sakatlığın, kaza ile nedenselliğinin tespiti, - Sürekli sakatlık oranları ile ilgili risk analizinin yapılması - Tedavisi henüz tamamlanmamış muallak dosyalarda, olası minimal ve maksimal oranların tespiti ve/veya sakatlık oranı çıkıp çıkmayacağına dair ilgili gerekçeli rapor oluşturulması, - Sakatlık oranı doğruluğu ve tespitine ilişkin tüm illerde hekim kadromuz refakatinde Sağlık Kurulu organizasyonlarının yapılması, - Yerinde görüş ve medikal durum değerlendirmesi, - Sakatlık dosyalarına ilişkin İtiraz Prosedürünün başlatılması, takibi ve sonuçlandırılması, - İş kazalarının oluş şeklinin incelenmesi, kusurun tespiti, - Kaza esnasındaki alkol düzeyi ve alkolün sürüş emniyeti üzerine etkisi ile ilgili uzman görüşü, özel bilirkişi raporu düzenlenmesi, - Konusunda uzman ve deneyimli ekibimiz ile kaza ile ölümdeki nedensellik tespiti, - Mahkeme kararlarının incelenerek, temyize gidilip gidilmeyeceği konusunda ve temyiz edildiğinde, elde edilecek ticari kazanca göre tavsiye raporları, 3 - Anlaşmalı Sigorta şirketleri adına belirlenen hastanelerde konusunda uzman personeller aracılığıyla, sigortalıların hastane süreçlerinde gerekli desteğin sağlanması. - Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla işlenmektedir. ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan c) bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere; - ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, - Sigorta şirketleri, yetkili sigorta acenteleri, broker şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, aktüerya şirketleri, ekspertiz bürosu, dosya inceleme, yazılım destek hizmeti sunan şirketler, avukatlar, danışmanlar, - Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, - Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, telefon görüşmeleri, form doldurtulması ve ŞİRKET genel müdürlük personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda; Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan; • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması, • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması, • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması, • Tarafınızca alenileştirilmiş olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması, • Açık rızanızın bulunması 4 • Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır. e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda; a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, e) Talep konunuzun, 5 bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Emirbeyazıt Mh.Emek Cad No:10/1 Menteşe/MUĞLA / TÜRKİYE adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@inovatif.org e-posta adresine yapabilirsiniz.. Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Yılların Tecrübesi

-Sigortacılık, Adli bilirkişilik, sektöründe uzun yıllar hukuk, hasar, rücu, aktüerya, eğitim ve danışmanlık alanlarında görev yapmış uzman sektör çalışanlardan kurgulanmış bir organizasyon yapısı ile hizmet vermektedir..

10Yıl
MEDİKAL EKSPERTİZLİK
10Yıl
AKTÜERYAL DANIŞMANLIK
10Yıl
KUSUR BİLİRKİŞİLİĞİ
10Yıl
DOSYA ARAŞTIRMA VE SUİSTİMAL TESPİTİ

Bize Ulaşın

Adres:Emirbeyazıt Mh.Emek Cad No:10/1 Menteşe/MUĞLA

Tel: 0252 214 9144
Email:info@inovatif.org